Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου

Στις 27 Ιανουαρίου του 2022 εκπρόσωποι από την Ομάδα της CONSORTIS και του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν την εναρκτήρια συνάντηση του έργου στα γραφεία της πρώτης, ώστε να παρουσιαστούν οι στόχοι, τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα που τέθηκαν και να οριστούν οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου και βάσει ενοτήτων εργασίας.

Αρχικά παρουσιάστηκε το επενδυτικό σχέδιο μέσω δομημένης παρουσίασης. Η παρουσίαση περιλάμβανε τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου, τους στόχους του σχεδίου, τους φορείς στους οποίους απευθύνεται και τη βασική του διάρθρωση Παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα που περιλαμβάνονται σε κάθε μία από αυτές , ο υπεύθυνος κάθε παραδοτέου και ο χρόνος παράδοσής τους, σύμφωνα με το αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα.

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση των συμμετεχόντων αναφορικά τόσο με θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του έργου όσο και ειδικότερων θεμάτων επεξεργασίας των παραδοτέων.

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον τρόπο εργασίας , επικοινωνίας και διαμοιρασμού των αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς και των ατόμων που πρόκειται να ενταχθούν άμεσα στη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Συζητήθηκε το θέμα της επιλογής των κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, όπως και θέματα σχετικά με τη δημοσιότητα του έργου.

Τέλος, ορίστηκαν οι επόμενες απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή του έργου μέχρι την επόμενη συνάντηση.