Αρχική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

lightbulb, leaf, chlorophyll-2632075.jpg

Το έργο PRIME Energy Indoor, το οποίο χρηματοδοτείται από τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκπονείται από την εταιρεία Consortis σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα σύστημα  προτεραιοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας εσωκλίματος υφιστάμενων κτιρίων δημόσιας χρήσης για την υποστήριξη ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Η επανάχρηση και αναβάθμιση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος συνάδει με την λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Στην χώρα μας υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα, ιδιαίτερα αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από την επιβολή κάποιων ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης. Επίσης ο έλεγχος των εσωκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στα υφιστάμενα κτίρια και επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των χρηστών/εργαζομένων δεν έχει αποτυπωθεί στην ταυτότητα του κτιριακού αποθέματος.

Μεγάλο πλήθος υφιστάμενων κτιρίων είναι κτίρια δημόσιας χρήσης που αφενός επιβαρύνουν οικονομικά για την θέρμανση/ψύξη και φωτισμό τους ιδιοκτήτες-φορείς, αφετέρου αντιπροσωπεύουν κτίρια που δημιουργούν προβλήματα δυσαρέσκειας λόγω εσωκλιματικών συνθηκών και συντελούν στη μειωμένη αποδοτικότητα και υγεία των εργαζομένων. Ειδικά η πανδημία Covid-19 έχει στρέψει το ενδιαφέρον στη μεγάλη σημασία των θεμάτων υγιεινής των κτιρίων, της ποιότητας αέρα και του επαρκούς αερισμού των εσωτερικών χώρων, στους οποίους περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος, για την αξιολόγηση, ιεράρχηση, διαχείριση και επιβεβαίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και των μέτρων εξοικονόμησης που πρέπει να ληφθούν στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος μιας επιχείρησης ή ενός φορέα.

eco-construction, house, ecological sustainable development-1894026.jpg

Κεντρική θέση στο “Σύστημα PRIME Energy–INDOOR” έχουν οι χρήστες των κτιρίων, καθώς βάση του Συστήματος, πέραν της ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελεί η αξιολόγηση και βελτίωση του εσωκλίματος ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης αλλά και υγιεινής μέσω του επαρκούς αερισμού των εσωτερικών χώρων.
Το Σύστημα απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν το κτιριακό τους απόθεμα, να ιεραρχήσουν τα κτίρια στα οποία πρέπει να επέμβουν, να επιλέξουν τις κατάλληλες επεμβάσεις, να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν την ενεργειακή κατανάλωση τους και να επιβεβαιώσουν τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα.
Ως σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας, τις οποίες αξιοποιεί το επενδυτικό σχέδιο, πρέπει να αναφερθούν η παγκόσμια στροφή προς ενεργειακά αυτόνομα κτίρια και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καταναλωτών και ιδιοκτητών στη χώρα μας, για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος κτιρίων. Η ευαισθητοποίηση αυτή, πέρα από το ενδιαφέρον για το οικονομικό όφελος ή για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών, συχνά συσχετίζεται με έντονο ενδιαφέρον από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για τη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εταιρικού προφίλ με προβολή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε επικοινωνιακό  και ουσιαστικό επίπεδο.

PRIME Energy – INDOOR

PRIoritise, Manage and Evaluate buildings in use – Energy performance and INDOOR environment

Τελευταία Νέα