Παραδοτέα

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1
Δημιουργία πρωτόκολλων εργασίας και υπολογιστικών μοντέλων/ Λειτουργικές προδιαγραφές
2
Ανάπτυξη λογισμικού
3
Πιλοτική εφαρμογή Συστήματος και υλοποίηση τελικής έκδοσης πλατφόρμας
4
Διάχυση των αποτελεσμάτων
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
1.1
Πρακτικά - Kick off meeting
ΕΕ1
1.2
Σχέδιο και προγραμματισμός διαχείρισης για τις ΕΕ του έργου
ΕΕ1
1.3
Τεκμηρίωση πρωτοκόλλων εργασίας και υπολογιστικών μοντέλων για την αρχική αξιολόγηση και ιεράρχηση του χαρτοφυλακίου του φορέα/ επιχείρησης. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.4
Τεκμηρίωση μοντέλων κανονικοποίησης των καταναλώσεων σε μέσες κλιματικές συνθήκες και συνθήκες λειτουργίας που εξασφαλίζουν την θερμική και οπτική άνεση καθώς και την υγιεινή. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.5
Τεκμηρίωση των απαραίτητων μετρήσεων και πρωτοκόλλων μέτρησης, καθορισμός της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση του εσωκλίματος, σύνταξη ερωτηματολόγιου χρηστών. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.6
Υλοποίηση μορφότυπων (templates) μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των εσωκλιματικών συνθηκών. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.7
Αποτελέσματα έρευνας αγοράς για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.8
Τεκμηρίωση πρωτόκολλων εργασίας και μεθοδολογίας για την δευτεροβάθμια αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου του φορέα/ επιχείρησης και ιεράρχηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.9
Τεκμηρίωση πρωτόκολλων εργασίας και μεθοδολογίας για την συνεχή παρακολούθηση και ενεργειακή διαχείριση του χαρτοφυλακίου του φορέα/ επιχείρησης. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.10
Τεκμηρίωση πρωτόκολλων εργασίας και μεθοδολογίας για την επιβεβαίωση των επιτυγχανόμενων στόχων μετά τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του εσωκλίματος. Λειτουργικές προδιαγραφές υλοποίησης στο λογισμικό
ΕΕ1
1.11
Απολογιστική Έκθεση ενεργειών ΕΕ1
ΕΕ1
2.1
Yλοποίηση της δοκιμαστικής έκδοσης (beta version) της πλατφόρμας σε εξυπηρετητή δημόσιας πρόσβασης (public-facing server)
ΕΕ2
2.2
Εφαρμογή ερωτηματολογίου
ΕΕ2
2.3
Τεχνικοοικονομική ανάλυση έργου- ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
ΕΕ2
2.4
Απολογιστική Έκθεση ενεργειών ΕΕ2
ΕΕ2
3.1
Απολογιστική τεχνική έκθεση μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας στα κτίρια πιλοτικής εφαρμογής, αξιολόγηση του λογισμικού
ΕΕ3
3.2
Yλοποίηση της τελικής έκδοσης (production version) της πλατφόρμας σε εξυπηρετητή δημόσιας πρόσβασης (public-facing server)
ΕΕ3
4.1
Σχέδιο διάχυσης και δημοσιότητας – επικοινωνίας του έργου
ΕΕ4
4.2
Λογότυπο έργου
ΕΕ4
4.3
Ιστότοπος έργου
ΕΕ4
4.4
Φυλλάδιο προώθησης προϊόντος
ΕΕ4
4.5
Διοργάνωση Ημερίδας για φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και ιδιωτικού
ΕΕ4
4.6
Επιστημονική δημοσίευση
ΕΕ4
4.7
Διοργάνωση Ημερίδας για φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και ιδιωτικού
ΕΕ4
4.8
Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση
ΕΕ4
4.9
Επιστημονική δημοσίευση
ΕΕ4
4.10
Τελική απολογιστική έκθεση
ΕΕ4