ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Η επανάχρηση και αναβάθμιση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος συνάδει με την λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Στην χώρα μας υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα, ιδιαίτερα αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί πριν από την επιβολή κάποιων ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης. Βασικός στρατηγικός στόχος της επένδυσης, ο οποίος συμφωνεί απόλυτα με τον αναγνωρισμένο στρατηγικό στόχο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτός διατυπώνεται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ, αποτελεί η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η μείωση των εκπομπών CO2, η προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της επένδυσης οι οποίοι εξυπηρετούν βασικές ανάγκες της Περιφέρειας αποτελούν η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων και η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Το Σύστημα θα λειτουργεί υποστηρικτικά σε επιχειρηματικά σχέδια που σχετίζονται με ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Η επένδυση στοχεύει στην υλοποίηση ενός καινοτόμου, ευφυούς και ολοκληρωμένου Συστήματος που θα διευκολύνει τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ώστε να αξιοποιήσουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ευρύτερος τομέας του περιβάλλοντος είναι στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, γιατί αποτελεί πεδίο στο οποίο η δυναμική των συνεχών αλλαγών, εξελίξεων και απαιτήσεων στα περιβαλλοντικά θέματα δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακής βελτίωσης, όπως οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Ανάπτυξη συστήματος προτεραιοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας εσωκλίματος υφιστάμενων κτιρίων δημόσιας χρήσης. Επιβεβαίωση του συστήματος μέσω πιλοτικής εφαρμογής σε δύο κτίρια δημόσιας χρήσης.

green, ecology, echo-1966412.jpg

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μέσω της επιλογής των καταλληλότερων επεμβάσεων, η οποία θα συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, μείωση της αλόγιστης χρήσης ενέργειας, μείωση του λειτουργικού κόστους και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα  που διαχειρίζονται τα κτίρια. Επιπλέον, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων σε βάθος χρόνου, θα οδηγεί σε περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος και του συνεπαγόμενου οικονομικού οφέλους, καθώς η Β φάση του Συστήματος έχει χαρακτήρα ενεργειακής διαχείρισης του κτιριακού χαρτοφυλακίου του φορέα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι φορείς αντιμετωπίζουν συνήθως πλήθος προβλημάτων κατά την προσπάθειά τους να υλοποιήσουν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, με αποτέλεσμα συχνά να γίνονται άστοχες ενέργειες στην επιλογή των υπό αναβάθμιση κτιρίων και να κατασπαταλάται χρόνος, ενέργεια και πόροι για την εκπόνηση μελετών που για ποικίλους λόγους δεν μπορούν να εφαρμοστούν και να οδηγήσουν σε επιτυχή έργα. Επιπλέον, σε πολλά  έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, το αποτέλεσμα των επεμβάσεων  δεν είναι το αναμενόμενο, ως προς την επιτευχθείσα εξοικονόμηση, ως προς την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων ή ως προς νέες συνθήκες εσωκλίματος. Το Σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης αυτού του είδους των μακροχρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν φορείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τους αποθέματος.

Επιπλέον η επένδυση στοχεύει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που τίθενται όσον αφορά τη θέσπιση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και εκπόνησης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης από Δήμους και Περιφέρειες, όπως και στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που τίθενται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέτρων μετά την υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ανάδειξη της σημασίας των θεμάτων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος ( θερμοκρασία, ποιότητα αέρα, φωτισμός κλπ) και της εμπειρίας του χρήστη, μέσα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα ενσωματωθούν στο Σύστημα. Ειδικά η πανδημία Covid-19 έχει στρέψει το ενδιαφέρον στη μεγάλη σημασία των θεμάτων υγιεινής των κτιρίων, της ποιότητας αέρα και του επαρκούς αερισμού των εσωτερικών χώρων, στους οποίους περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Επιπλέον, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.