ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRIME Energy – Indoor ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICED23 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στo πλαίσιo του έργου PRIME Energy-Indoor παρουσιάστηκε την Παρασκευή 20/10/2023 η εργασία “Feasibility study of the UXindoor framework in two public office buildings: A standardized approach to scoring indoor user experience with qualitative and quantitative techniques” στο International Conference for Environmental Design 2023 (ICED23). Η εργασία πρόβαλε τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης και αξιολόγησης εσωτερικής περιβαλλοντικής ποιότητας UXindoor. Η πιλοτική εφαρμογή αφορούσε δύο δημόσια κτίρια γραφείων: το πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας και τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα δύο κτίρια αξιολογήθηκαν συνδυάζοντας ερωτηματολόγια, στιγμιαίες μετρήσεις με όργανα χειρός και διαχρονικές μετρήσεις με αισθητήρες IoT. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής ανέδειξαν τόσο το δυνατό σημείο της μεθοδολογίας που είναι ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, όσο και τεχνικο-οικονομικούς περιορισμούς που λήφθηκαν υπόψη για την ωρίμανση της μεθόδου και την τελική της ένταξη στο PRIME Energy-Indoor. Η μελέτη εκπονήθηκε από τους: Ανδρέου, Ε., Βαρθολομαίος, Α., Αντωνίου, Α. και Αξαρλή, Κ. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο:

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/73/e3sconf_iced2023_01003/e3sconf_iced2023_01003.html

Εικόνες: