ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

► Το παραγόμενο προϊόν θα αποτελέσει ένα ευφυές και απολύτως καινοτόμο σύστημα για την αξιολόγηση, ιεράρχηση, παρακολούθηση, διαχείριση και επιβεβαίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς και των μέτρων εξοικονόμησης που πρέπει να ληφθούν στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος μιας επιχείρησης ή ενός φορέα. Επιπλέον, θα αξιολογεί και θα συμβάλλει στη βελτίωση του εσωκλίματος ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης και υγιεινής των κτιρίων.
► Το Σύστημα θα είναι σπονδυλωτό και θα αποτελείται από συνδυασμό πλατφόρμας λογισμικού και πρωτοκόλλων εργασίας-μεθοδολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν σειριακά σε 3 φάσεις: