Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος PRIME Energy Indoor

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος PRIME Energy Indoor, με διεξαγωγή μετρήσεων συνθηκών εσωκλίματος σε δύο κτίρια δημόσιας χρήσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Εικόνες:

Διαγράμματα: